Stop fossiele subsidies

A12 Blokkade

motie aangenomen

A12-blokkades hebben effect: Tweede Kamer vraagt kabinet om afbouwplan

Na 27 dagen A12-blokkade en meer dan 9.000 arrestaties vraagt de Tweede Kamer het kabinet om met een afbouwpad te komen voor de fossiele subsidies. Extinction Rebellion verheugt zich over de aangenomen motie van Kröger, Boucke en Teunissen, en concludeert: burgerlijke ongehoorzaamheid werkt. De komende maanden zullen duizenden rebellen de uitvoer scherp in de gaten houden. Zij staan klaar om opnieuw de straat op te gaan als dat nodig is. Ook gaan de actietrainingen gewoon door.

Lees verder…

Ieder jaar pompt onze regering €39,7-€46,4 miljard in de fossiele industrie

De wereld staat in brand en onze over­heid gooit voor iedere emmer water zes emmers olie op het vuur. Het laatste IPCC rapport is duidelijk: de ont­wrichtende gevolgen van op­warming zijn groter dan gedacht. We moeten de uitstoot van broeikas­gassen nu terug­brengen naar netto nul en direct stoppen met fossiele brandstoffen. Maar onze over­heid gaat volledig tegen de wetenschap in en geeft ruim zes keer zoveel belasting­geld uit aan het sti­muleren van fossiele brandstoffen als aan wat er in de rijks­begroting is opgenomen voor klimaatbeleid.

Groot­verbruikers betalen 100× minder belasting voor hun elektriciteit dan kleine bedrijven. Energieproducenten en raffina­derijen betalen géén accijns als ze kolen of aardgas gebruiken. Je betaalt géén BTW of kerosine-accijns als je vliegt. Groot­vervuilers ontvangen gratis CO2-uitstootrechten. In totaal zijn er tot dusver 31 fossiele subsidies geïdentificeerd.

Dit destructieve, roekeloze en inefficiënte beleid accepteren wij niet. Wij eisen dat de over­heid onmiddellijk stopt met alle fossiele subsidies.

Die €39,7-€46,4 miljard, waar komt dat vandaan?

Fossiele subsidies zijn alle financiële regelingen waarmee de over­heid het gebruik van olie, kolen en gas goedkoper maakt. In 2020 heeft (oud-)minister Wiebes, via een Kamer­brief, voor het eerst erkend dat onze over­heid via diverse “financiële prikkels” de fossiele industrie stimuleert.

Oud Euro­parlemen­tariër Alman Metten lukte het om op basis van openbare CBS gegevens alle maatregelen door te rekenen, en stelde vast dat het in 2019 al om jaar­lijks 17,3 miljard euro gaat. Nadat vorig jaar meer gegevens door het CBS hierover zijn gepubliceerd, heeft Metten recent vast­gesteld dat zijn eerste berekening te laag was, en dat het gaat om tot wel €30 miljard per jaar.

Begin september toonde nieuw onderzoek van SOMO, Oil Change International en Milieudefensie aan dat er in Nederland 31 regelingen zijn waarmee de overheid een bedrag van gemiddeld €37,5 miljard euro per jaar misloopt.

Uit gelekte Prinsjesdagstukken van klimaatminister Rob Jetten bleek het bedrag nog hoger te zijn, tussen de €39,7 en €46,4 miljard.

Volgens de WTO-definitie van subsidies die het kabinet hanteert, gaat het om gemiste staats­inkomsten – veelal belasting­voordelen. Het is in de meeste gevallen dus niet zo dat deze multi­nationals geld krijgen. In plaats daarvan krijgen ze korting op wat ze eigenlijk moeten betalen. Dit maakt deze regelingen on­zicht­baar: ze komen niet voor in de rijks­begroting terwijl de gemiste opbrengsten voor de staats­kas (9% van de totale begroting!) door ons burgers moeten worden opgehoest.

Hoe is die €39,7-€46,4 miljard opgebouwd? In totaal zijn er tot dusver meer dan 30 fossiele subsidies geïdentificeerd:

100× minder energie­belasting voor groot­gebruikers

In Nederland betaal je voor gas of elektriciteit minder belasting naarmate je meer ver­bruikt. Grootvervuilers als Tata Steel, Shell of Dow, die jaar­lijks miljardenwinsten maken, betalen letterlijk​ ​100× minder per gebruikte kWh elektriciteit dan MKB’ers zoals de bakker om de hoek (voor gas is dit 12,5× minder). De paar honderd van deze groot­verbruikers in de hoogste elektriciteitsschijf zijn goed voor 40% van het totale elektriciteits­verbruik, maar betalen minder dan 1% van de totale belasting op elektra.

Géén accijns voor olie, gas of kolen voor elektriciteits­­opwekking

Wij moeten er alles aan doen om te zorgen dat onze elektriciteits­productie zo snel mogelijk klimaat­­neutraal wordt. Desondanks kiest Nederland ervoor om geen accijns op olie, gas of kolen te heffen als je die gebruikt voor het opwekken van elektriciteit. Deze accijnsvrijstelling is een averechtse prikkel die fossiel opgewekte energie goedkoper maakt ten opzichte van duurzame elektriciteitsopwekking.

Géén accijns en 0% BTW voor de luchtvaart

De luchtvaart is volledig vrijgesteld van BTW en accijns op kerosine, en dat is vreemd, aan­gezien op (internationale) treinreizen wél BTW rust en energiebelasting wordt betaald. Op die manier is treinvervoer niet concurrerend te maken met luchtvaart. De bescheiden vlieg­tax van €26,- die dit jaar is ingegaan, is te laag om indruk te maken op frequent flyers, de kleine groep van 8% van de reizigers die goed is voor 40% van alle vluchten.

Géén accijns voor raffinaderijen

Het kost veel energie om benzine of diesel te maken uit ruwe olie. Bedrijven als Shell, die miljarden winst maken, halen deze energie uit olie, gas of kolen waarover ze géén accijns hoeven te betalen. Dit is een rechtstreekse subsidie aan de fossiele industrie. Bovendien haal je ook hier weer de prikkel weg voor der­gelijke bedrijven om te investeren in duurzame alternatieven.

Gratis CO2-uitstoot­rechten voor de industrie

Grootvervuilers, zoals Yara, de grootste kunst­mest­fabriek in Noordwest-Europa, moeten van de EU CO2-uitstootrechten kopen om hun vervuiling te compenseren. Alleen ontvangen ze van onze over­heid gratis CO2-uitstoot­rechten, terwijl Yara, net als de andere multi­nationals, jaarlijks vele miljarden euro winst maakt.

…en vele andere miljarden in verdere regelingen

Naast de beschreven subsidies refereerde minister Rob Jetten in de Miljoenennota en in een Kamer­brief aan zo’n 20 andere fossiele subsidies die dit kabinet verstrekt of nog van plan is te verstrekken. Denk aan een accijns­vrijstelling voor de scheepvaart, verlaagde energiebelasting voor de glastuinbouw en investeringaftrek voor het winnen van aardgas in de Noordzee.

Waarom is het nog niet afgebouwd?

Het kabinet sprak al in 2009, toen het op de G20 in Pittsburg de slotverklaring onder­tekende , de ambitie uit om alle fossiele subsidies vóór 2020 af te schaffen. Obama sprak van een “Historic effort to phase-out over 300 billion dollars of yearly subsidies”.

Helaas is het tegengestelde gebeurd. Door een sterke industrie­lobby hebben de kabinetten-Rutte de voordeeltjes voor de industrie meer dan ver­dubbeld. Ten koste van de gezondheid van mens en natuur in Nederland en elders en volstrekt in tegenspraak met de weten­schappelijke waar­schuwingen over het klimaat. In het Klimaat­akkoord (2019) werd vooral de industrie beschermd en de rekening gelegd bij burgers en kleine bedrijven. Fossiel wordt de hand boven het hoofd gehouden door vervuilende activiteiten onvoldoende te laten betalen voor de kosten van vervuiling en op­warming van de Aarde. De macht van de industrie­lobby in Den Haag is groot.

Wat eisen wij?

Extinction Rebellion eist dat de over­heid onmiddellijk stopt met alle fossiele subsidies:

  • Wees eerlijk over hoeveel fossiele subsidies er worden verstrekt.

  • Doe wat nodig is, schaf de subsidies af en bestem deze extra inkomsten voor een rechtvaardig klimaatbeleid.

  • Laat burgers beslissen door een landelijk Burgerberaad Klimaat en Milieu te laten bepalen hoe Nederland op een rechtvaardige manier in 2025 klimaat­­neutraal kan worden.

Het fossiele tijdperk is al ten einde, maar onze regering lijkt verslaafd aan fossiel. Het beleid moet om. Dat vindt niet alleen Extinction Rebellion. Het is een eis die wordt gesteund door de klimaat­wetenschap, door honderden economen en door miljoenen bezorgde burgers.

A12 Blokkade

motie aangenomen